Kajuhova area

Year 2016
Location Domžale, Slovenia
Typology Urbanism
Scale 2,5 ha / 25.000 m2
Status Building assessment
Authors Mateja Volgemut / Miha Volgemut

The present building block has the programming structure of the mixed use as specified in the spatial plan. Due to the central location of activities the design of the public open space is highly important. span title="Centralne dejavnosti v mestu so namenjene vsem prebivalcem občine in celo širše (drugim občinam), zato kvaliteten javni odprt prostor omogoča zadrževanje ljudi, ki bi sicer opravili le nujne opravke.">Ce"tral activities in the city are open to all residents of the town and even further afield (other municipalities), thus the quality of public open space allows the retention of people who would otherwise be carried out only urgent business. span title="V primeru, da je ta prostor urejen, odprt in povezan, omogoča daljše zadrževanje ljudi in se nujni opravki prevesijo v prostočasne aktivnosti.">I" the event that this space is regulated, open and connected, it enables longer retention of people and the urgent errands turn into leisure activities.


The proposed spatial arrangement will therefore consist of buildings and open space, where open space should be connecting element of the new building block. span title="Vzhodno od občinske stavbe in severno od gasilnega doma se predvideva pozidava z novim poslovno-stanovanjskim programom, ki bo močno preoblikovala novi stavbi kare.">"ast of the municipal building and the north of the fire station is provided for sealing with a new business-residential program, which will strongly transform the existing area. span title="Višinski gabarit nove zgradbe naj sledi vencu občinske stavbe, s tem da je možno umestiti višji gabarit le na južni strani zahodne stavbe.">H"ight dimensions of a new building will follow the crown of the municipal building, thus it is possible to place a higher loading gauge only on the south side of the west building. span title="Višina naj ne presega višine stanovanjskih blokov v neposredni bližini (P+4+T).""The height should not exceed the height of residential blocks in the immediate vicinity (GF + 4 + T). span title="Stavba naj sledi gradbeni liniji Ljubljanske ceste in naj tvori lamelo v smeri sever jug, tako da zaokroži prostor pred stavbo Občine Domžale.">T"e building should follow the building line of Ljubljanska street to form a blade in the direction of a north - south, to round up the area in front of the municipal building. Second building should follow the building line of the Savska street.


span title="Kostanjev park se ohrani in povabi mimoidočega v območje tlakovanega trga med novima stavbama in spodbudi povezavo med Kolodvorsko ulico in občinskim parkom na južnem in zahodnem delu stavbnega kareja.">Ch"stnut Park is maintained and invite passers-by in the paved area between new buildings and promote the link between Kolodvorska street and municipal park in the southern and western part of the building block.


span title="Nova zasnova stavbnega kareja predvideva tudi vključitev stavbe godbenega doma na jugo-zahodnem delu območja, katerega se integrira v urbanistično celoto z ureditvijo trga pred njegovim pročeljem ter 8 parkirnimi mesti.">Th" new design of the building block also proposes the inclusion of the house of the music band on the south-western part of the area, which we integrate into the urban whole with the new pavement design prior to its frontage.