Kajuhova

Leto 2016
Lokacija Domžale, Slovenija
Tipologija Urbanizem
Merilo 2,5 ha / 25.000 m2
Status Zazidalni preizkus
Avtorja Mateja Volgemut / Miha Volgemut

Obravnavani stavbni kare ima programsko strukturo centralnih mešanih dejavnosti kot je določeno tudi v prostorskem planu. Zaradi lokacije centralnih dejavnosti je zelo pomembno oblikovanje javnega odprtega prostora. Centralne dejavnosti v mestu so namenjene vsem prebivalcem občine in celo širše (drugim občinam), zato kvaliteten javni odprt prostor omogoča zadrževanje ljudi, ki bi sicer opravili le nujne opravke. V primeru, da je ta prostor urejen, odprt in povezan, omogoča daljše zadrževanje ljudi in se nujni opravki prevesijo v prostočasne aktivnosti.

Predlagana prostorska ureditev bo torej sestavljena iz stavb in odprtega prostora, kjer naj bo odprti prostor povezovalni element novega stavbnega kareja. Vzhodno od občinske stavbe in severno od gasilnega doma se predvideva pozidava z novim poslovno-stanovanjskim programom, ki bo močno preoblikovala novi stavbi kare. Višinski gabarit nove zgradbe naj sledi vencu občinske stavbe, s tem da je možno umestiti višji gabarit le na južni strani zahodne stavbe. Višina naj ne presega višine stanovanjskih blokov v neposredni bližini (P+4+T). Stavba naj sledi gradbeni liniji Ljubljanske ceste in naj tvori lamelo v smeri sever jug, tako da zaokroži prostor pred stavbo Občine Domžale. Druga stavba naj sledi gradbeni liniji Savske ceste, v taki dolžini, da se na severu ohranja kostanjev park.

Kostanjev park se ohrani in povabi mimoidočega v območje tlakovanega trga med novima stavbama in spodbudi povezavo med Kolodvorsko ulico in občinskim parkom na južnem in zahodnem delu stavbnega kareja.

Nova zasnova stavbnega kareja predvideva tudi vključitev stavbe godbenega doma na jugo-zahodnem delu območja, katerega se integrira v urbanistično celoto z ureditvijo trga pred njegovim pročeljem ter 8 parkirnimi mesti.